ArtsenAcademy

Artsen Academy

Artsen.academy is een opleidingsactiviteit voor basis- en huisartsen(praktijken), aios, medisch specialisten, tandartsen en paramedici en is een merk van de Logavak Opleidingsgroep BV te Amsterdam. Het medische beroepenveld opereert in een turbulente periode, waarin veranderende eisen ten aanzien van financiering, organisatie en zorgkwaliteit grote gevolgen heeft voor het dagelijkse werk, het beroepsleven en de loopbaan van medici.

Artsen.academy wil zich toeleggen op verschillende vormen van professionele ondersteuning: bij aanvang door het aanbieden van cursussen en trainingen, later uitbouwend naar een dienstenpakket. Bij de ontwikkeling van het opleidingsaanbod wordt uitgegaan van de zeven competentiegebieden/rollen en 28 kerncompetenties zoals beschreven in CanMeds, een van oorsprong Canadees model met als doel de verbetering van de zorg voor de patiënt door permanente professionele beroepsontwikkeling.


Medisch expert/Medisch handelen

De arts
1.1. bezit adequate kennis en vaardigheid naar de stand van het vakgebied
1.2. past het diagnostisch, therapeutisch en preventief arsenaal van het vakgebied goed toe en waar mogelijk evidence based
1.3. levert effectieve en ethisch verantwoorde patiëntenzorg
1.4. vindt snel de vereiste informatie en past deze goed toe

Communicator/ Communicatie

De arts
2.1. bouwt effectieve behandelrelaties met patiënten op
2.2. luistert goed en verkrijgt doelmatig relevante patiëntinformatie
2.3. bespreekt medische informatie goed met patiënten en familie
2.4. doet adequaat mondeling en schriftelijk verslag over patiëntencasus

Samenwerker / Samenwerking

De arts
3.1. overlegt doelmatig met collegae en andere zorgverleners
3.2. verwijst adequaat
3.3. levert effectief intercollegiaal consult
3.4. draagt bij aan effectieve interdisciplinaire samenwerking en ketenzorg

Kennis en wetenschap

De arts
4.1. beschouwt medische informatie kritisch
4.2. bevordert de verbreding van en ontwikkelt de wetenschappelijke vakkennis
4.3. ontwikkelt en onderhoudt een persoonlijk bij- en nascholingsplan
4.4. bevordert de deskundigheid van studenten, agio's, collegae, patiënten en andere betrokkenen bij de gezondheidszorg

Maatschappelijk handelen

De arts
5.1. kent en herkent de determinanten van ziekte
5.2. bevordert de gezondheid van patiënten en de gemeenschap als geheel
5.3. handelt volgens de relevante wettelijke regelgeving
5.4. treedt adequaat op bij incidenten in de zorg

Organisatie

De arts
6.1. organiseert het werk naar een balans in patiëntenzorg en persoonlijke ontwikkeling
6.2. werkt effectief en doelmatig binnen een gezondheidszorgorganisatie
6.3. besteedt de beschikbare middelen voor de patiëntenzorg verantwoord
6.4. gebruikt informatietechnologie voor optimale patiëntenzorg en voor bij- en nascholing

Professional /Professionaliteit

De arts
7.1. levert hoogstaande patiëntenzorg op integere, oprechte en betrokken wijze
7.2. vertoont adequaat persoonlijk en interpersoonlijk professioneel gedrag
7.3. kent de grenzen van de eigen competentie en handelt daar binnen
7.4. oefent de geneeskunde uit naar de gebruikelijke ethische normen van het beroep.


Heeft u zelf een kennis-aanbod of wilt u suggesties doen, maak dan gebruik van het contactformulier.